awtoulag zawodynda robotlar

Biz hakda

“Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd.”

“Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd.” Europeewropa EEC L1e-L7e gomologiýasyna laýyklykda täze energiýa elektrik awtoulaglaryny taslamakda we öndürmekde bagyşlanýar.EEC-iň tassyklamagy bilen, 2018-nji ýyldan başlap eksport işine başladyk: “lunlong E-awtoulaglar, Eko durmuşyňyzy elektrikleşdiriň” şygary bilen.

Elektrik awtoulag zawody

Baş edaramyz 700,000-den gowrak meýdany öz içine alýar, döwrebaplaşdyrylan we gözleg merkezini goşmak bilen 6 sany standartlaşdyrylan ussahana barmöhürlemek, kebşirlemek, reňklemek, gurnamak ýaly esasy önümçilik prosesi üçin akylly önümçilik desgalary, önümçiligiň hilini we ýyllyk önümçilik kuwwatyny ýylda 200 000 toplum.Tejribeli we hünärmenler topary, 20 gözleg we in engineener, 15 sany sorag-jogap in engineeneri, 30 hyzmat in engineeneri we 200 işgär bilen elektrik awtoulaglarymyz hünärli bolup, dünýäniň çar künjegine satylyp bilner.Häzirki wagtda gysga aralyga sürmek üçin elektrik ýolagçy awtoulaglaryna, uglerodyň zyňyndylaryny azaltmak üçin gündelik gatnawlara we zähmet çykdajylaryny we nebit sarp edilişini tygşytlamak üçin täjirçilik maksatly, gowşuryş ýa-da logistika üçin iň soňky bir kilometrlik çözgüt üçin elektrik ýük ulaglary awtoulaglaryna üns berýäris.

“Yunlong E-awtoulaglary” ajaýyp hil we öndürijilik bilen halkara bazarlaryna üstünlikli çykdy, üstesine-de satuwdan soňky hyzmat, müşderileriň ýokary öwgüsini gazandy, Germaniýa, Daniýa, Şwesiýa ýaly dünýäniň 30-dan gowrak ýurdundan gelýär, Finlýandiýa, Fransiýa, Polşa, Çeh, Gollandiýa, Italiýa, Russiýa, Ukraina, Japanaponiýa we Günorta Koreýa we başgalar.

Täze tehnologiýalar, täze senagatlar gözleginde önümçilik kärhanasyndan önümçilik hyzmatyna we tehnologiki innowasiýa kärhanasyna öwrülmegi çaltlaşdyrýan, täze energiýa elektrik awtoulag pudagynyň tehnologiki innowasiýa bilen özgermegine we kämilleşdirilmegine alyp barýan özboluşly ösüş geni kem-kemden emele geldi.

“Yunlong” -yň korporatiw medeniýeti kompaniýanyň geljegine we ösüşine uly täsir edýär.Biziň gözýetimimiz, eko durmuşyňyzy elektrikleşdirmek, eko dünýäsini döretmek.Biziň wezipämiz, islegiňizi gowulaşdyrmak, yzarlamak we ýerine ýetirmekdir.Esasy gymmatlyklarymyz bitewilik, innowasiýa, hyzmatdaşlyk.

Biz hakda has giňişleýin maglumat üçin, islän wagtyňyz atmaga arkaýyn boluň.

biz hakda

Görüş: Eko durmuşyňyzy elektrikleşdiriň, eko dünýäsini dörediň.

Wezipe: Islegiňizi ýerine ýetiriň we ýerine ýetiriň.

Gymmatlyklar: Bütewilik, innowasiýa, hyzmatdaşlyk.

Kompaniýanyň artykmaçlyklary

Hytaýyň MIIT kärhanasy yglan etdi

Hytaýyň MIIT-den sanawda, elektrik awtoulaglaryny dizaýn etmek we öndürmek üçin kärimiz bar we bellige alyş belgisini alyp bileris

Güýçli gözleg we başarnykly tehniki topar

20 gözleg we in Engineener, 15 sany sowal beriji, 30 hyzmat inereneri we 200 işgäri

Europeewropa EEC L1e- L7e Gomologiýa tassyklamasy

Electrichli elektrik awtoulaglarymyz Europeewropa ýurtlary üçin EEC COC tassyklamasyny aldy.

Professional satuw we satuwdan soň hyzmat.

Gymmatly müşderilerimize satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýäris.

Önüm öndürmek