Habarlar

Habarlar

 • Soňky bir kilometrlik çözgüt üçin täze EEC L6e elektrik ýük awtoulag J4-C

  Soňky bir kilometrlik çözgüt üçin täze EEC L6e elektrik ýük awtoulag J4-C

  Şäher logistikasynyň çalt ösýän landşaftynda, gowşuryş hyzmatlarynda netijeliligi we durnuklylygy kesgitlemek üçin täze bäsdeş ýüze çykdy.J4-C diýlip atlandyrylýan täze EEC kepillendirilen elektrik ýük awtoulagy, t ... üçin döredilen mümkinçilikler bilen açyldy.
  Koprak oka
 • Speokary tizlikli EEC elektrik awtoulaglary uzak aralyk syýahatyny nädip üýtgedýär

  Speokary tizlikli EEC elektrik awtoulaglary uzak aralyk syýahatyny nädip üýtgedýär

  EEC Elektrikli awtoulaglar indi birnäçe ýyl bäri awtoulag pudagynda tolkun döredýär, ýöne bu tehnologiýadaky iň soňky ösüş uzak aralyklara syýahat etmek üçin öwrüler.Speedokary tizlikli elektrik awtoulaglary köp sanly peýdalary we ýeňip geçmek ukyby sebäpli çalt meşhurlyk gazandy ...
  Koprak oka
 • YUNLONG EEC elektrik tigiriniň aýratynlyklaryny öwrenmek

  YUNLONG EEC elektrik tigiriniň aýratynlyklaryny öwrenmek

  Syýahat tejribäňizi kesgitlemek üçin giň ýer, howany goramak we güýçlendirilen howpsuzlyk birleşýän lunlong EEC elektrik tigiriniň dünýäsine hoş geldiňiz.Çeýelige, rahatlyga we howpsuzlyga ünsi jemläp döredilen “YUNLONG EV” dürli aýratynlyklary hödürleýär ...
  Koprak oka
 • EEC L7e elektrikli ulag pandasynyň täze reňki indi bar.

  EEC L7e elektrikli ulag pandasynyň täze reňki indi bar.

  EEC L7e Panda işe başlaly bäri ähli dilerleriň höwes bilen ünsüni we biragyzdan öwgüsini aldy.Şäher ýolagçylary üçin tolgundyryjy ösüşde, şäher üçin amatly dizaýn, güýçlendirilen howpsuzlyk aýratynlyklary we ýokary göterilmek üçin amatly gezelenç hödürlenýär ...
  Koprak oka
 • “Yunlong Motors” ýaşyl täzelikler bilen baýramçylyk şatlygyny ýaýradýar - Täze ýyl gutly bolsun!

  “Yunlong Motors” ýaşyl täzelikler bilen baýramçylyk şatlygyny ýaýradýar - Täze ýyl gutly bolsun!

  Hytaýda ýerleşýän yzly-yzyna işleýän elektrik ulagy (EV) üpjün ediji “Yunlong Motors”, dynç alyş möwsümini ekologiýa taýdan arassa yşyklandyrýar we dünýädäki gymmatly müşderilerine we goldawçylaryna Täze ýyl gutly bolsun.Şatlyk we minnetdarlyk ruhunda “Yunlong Motors” globasyna mähirli arzuwlar edýär ...
  Koprak oka
 • EEC L6e elektrik awtoulagy Europeanewropa bazarlarynda höwesjeň tomaşaçy tapýar

  EEC L6e elektrik awtoulagy Europeanewropa bazarlarynda höwesjeň tomaşaçy tapýar

  Şu ýylyň ikinji çärýeginde, Hytaýda öndürilen ýapyk kabin awtoulagy, EEC L6e islegini kanagatlandyryp, şäher ulaglary üçin täze ýollar açyp, elektrik ulaglary pudagynda ajaýyp sepgit boldy.Iň ýokary tizligi sagatda 45 km bolan bu täze elektrik ulagy ...
  Koprak oka
 • Lunlong Ew bilen hereket çözgüdi

  Lunlong Ew bilen hereket çözgüdi

  Şäher transportynyň günsaýyn ösýän landşaftynda, lunlong hereketlendirijileri häzirki zaman durmuşynyň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin durnukly çözgütleri üpjün edip, innowasiýa şamçyragy bolup durýar.Üstünlige ygrarlylygymyz, iň soňky önümimiz bolan EEC Elektrik Awtoulagynda görkezilýär.Bize syýahatda goşulyň ...
  Koprak oka
 • EICMA-lunlong Motorsyň parlak ýyldyzy

  EICMA-lunlong Motorsyň parlak ýyldyzy

  Elektrik ulaglary pudagynda öňdebaryjy “Yunlong Motors”, Milanda geçirilen 80-nji halkara iki tigir sergisinde (EICMA) ajaýyp çykyş etmäge taýýarlanýar.Dünýäde ilkinji motosikl we iki tigirli sergi hökmünde tanalýan EICMA 7-nji noýabrdan 12-nji noýabr aralygynda geçirildi ...
  Koprak oka
 • “Yunlong New L7e Cargo Vehicle-TEV” gelýär

  “Yunlong New L7e Cargo Vehicle-TEV” gelýär

  Eko-düşünjeli ýolagçylar üçin möhüm ösüşde we iň soňky kilometrlik çözgütde sagatda 80 km tizlik bilen işlenip düzülen köp garaşylýan Elektrik ýük ulaglary TEV-ä 2024-nji ýylyň maý aýynda EEC L7e tassyklamasy berler. Bu ädim has durnukly we giň ýol açýar köptaraplaýyn transport usuly ...
  Koprak oka
 • Şäher hereketi-lunlong elektrik ulagy

  Şäher hereketi-lunlong elektrik ulagy

  Şäher transportynyň dinamiki landşaftynda lunlong elektrik ulagy innowasiýa we amatlylygyň subutnamasy hökmünde tapawutlanýar.Dowamly we täsirli gatnaw çözgütlerine islegiň artmagy bilen, elektrik ulagy rahatlygyň, stiliň we eko-dostluklaryň sazlaşykly birleşmegini hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Şäher hereketini rewolýusiýa: YUNLONG-yň elektrik tigir

  Şäher hereketini rewolýusiýa: YUNLONG-yň elektrik tigir

  Hytaýda şäher transportynyň köp ýerinde YUNLONG-yň elektrik tigirleri ekologiýa taýdan arassalygy, netijeliligi we köp taraplylygy birleşdirýän öňdebaryjy çözgüt hökmünde ýüze çykýar.Durnukly hereket mümkinçiliklerine isleg artdygyça, YUNLONG-yň elektrik tigirleri peo ýoluny täzeden kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • Pioner şäher hereketi-UNUNLONG EV

  Pioner şäher hereketi-UNUNLONG EV

  Elektrik ulaglary pudagynda meşhurlyk gazanan “Yunlong Motor”, innowasiýa EV bilen şäher hereketini täzeden kesgitleýär.Bu makalada, durnukly we täsirli şäher transportynyň hakyky beýany bolan lunlong Ewi häsiýetlendirýän ajaýyp häsiýetleri we artykmaçlyklary öwrenýäris.Nol ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8