Habarlar

Habarlar

 • EEC COC elektrik ulagy ulanmak endikleri

  EEC COC elektrik ulagy ulanmak endikleri

  ECewropa Bileleşiginiň pes tizlikli elektrik ulagyna barmazdan ozal dürli yşyklaryň, metrleriň, şahlaryň we görkezijileriň dogry işleýändigini barlaň;elektrik hasaplaýjynyň görkezijisini barlaň, batareýanyň güýji ýeterlikmi;gözegçiniň we motoryň üstünde suwuň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň ...
  Koprak oka
 • Geljekdäki elektrik öndürmäge kömek edip bilersiňiz (awtoulagsyz bolsaňyzam)

  Geljekdäki elektrik öndürmäge kömek edip bilersiňiz (awtoulagsyz bolsaňyzam)

  Welosipedlerden awtoulaglara, elektrik ulaglary harytlary we özümizi nädip üýtgetýändigimizi, howamyzy we howamyzy arassalaýar - sesiňiz bolsa elektrik tolkunyny öňe sürmäge kömek edip biler.Şäheriňizi elektrikli awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna we zarýad beriş infrastrukturasyna maýa goýmaga çagyryň.Electererli saýlananlaryňyz bilen gürleşiň ...
  Koprak oka
 • Elektrik kiçi ýük awtoulaglary - ammarlardan öýlere haryt getirmek - uly, arassa üýtgeşiklik döredip biler

  Elektrik kiçi ýük awtoulaglary - ammarlardan öýlere haryt getirmek - uly, arassa üýtgeşiklik döredip biler

  Dizel we gaz ýük awtoulaglary ýollarymyzdaky we awtoulag ýollarymyzdaky ulaglaryň diňe az bölegini emele getirýän bolsa-da, köp mukdarda howa we howanyň hapalanmagyny döredýär.Iň köp täsir eden jemgyýetlerde bu ýük awtoulaglary has agyr dem alyş we ýürek problemalary bolan dizel “ölüm zolaklaryny” döredýär.Daş-töwereginde ...
  Koprak oka
 • Elektrik kiçi ýük awtoulaglary - ammarlardan öýlere haryt getirmek - uly, arassa üýtgeşiklik döredip biler

  Elektrik kiçi ýük awtoulaglary - ammarlardan öýlere haryt getirmek - uly, arassa üýtgeşiklik döredip biler

  Dizel we gaz ýük awtoulaglary ýollarymyzdaky we awtoulag ýollarymyzdaky ulaglaryň diňe az bölegini emele getirýän bolsa-da, köp mukdarda howa we howanyň hapalanmagyny döredýär.Iň köp täsir eden jemgyýetlerde bu ýük awtoulaglary has agyr dem alyş we ýürek problemalary bolan dizel “ölüm zolaklaryny” döredýär.Hemmesi ar ...
  Koprak oka
 • Elektrikli awtoulag batareýalaryny gyşda nädip saklamaly?

  Elektrikli awtoulag batareýalaryny gyşda nädip saklamaly?

  Gyşda elektrik ulaglaryna nädip zarýad bermeli?Şu 8 maslahaty ýadyňyzdan çykarmaň: 1. Zarýad beriş wagtynyň sanyny köpeltmek.Elektrik ulagyny ulananyňyzda, elektrik ulagynyň batareýasynda asla elektrik ýok bolsa, batareýany güýçlendirmäň.2. Yzygiderli zarýad berlende, batareýany dakyň ...
  Koprak oka
 • EEC EEC elektrik ulaglary dükanda bolanyňyzda öýde, işde zarýad alyp biler.

  EEC EEC elektrik ulaglary dükanda bolanyňyzda öýde, işde zarýad alyp biler.

  EEC elektrik ulaglarynyň bir artykmaçlygy, köpüsi öýi ýa-da awtobus terminaly bolsun, öýüni nirede bolsa-da güýçlendirip bolýar.Bu, EEC elektrik ulaglaryny merkezi ammara ýa-da howla yzygiderli gaýdyp gelýän ýük awtoulaglary we awtobus parklary üçin oňat çözgüt edýär.Has köp EEC elektrik v ...
  Koprak oka
 • EEC şahadatnamasy näme?Lunlongyň görüşi.

  EEC şahadatnamasy näme?Lunlongyň görüşi.

  EEC kepilnamasy (E-mark sertifikaty) Europeanewropanyň umumy bazarydyr.Awtoulaglar, lokomotiwler, elektrik ulaglary we olaryň ätiýaçlyk şaýlary, ses we tükenik gazy Europeanewropa Bileleşiginiň Direktiwalaryna (EEC Direktiwalaryna) we Europeewropa Ykdysady Komissiýasynyň Düzgünlerine laýyk bolmaly ...
  Koprak oka
 • BU GÜN ÜÇIN Üýtgeýän DÜN ..

  BU GÜN ÜÇIN Üýtgeýän DÜN ..

  Fiziki aralyk, köpümiz üçin beýleki adamlar bilen ýakyn gatnaşygy azaltmagyň usuly hökmünde gündelik işlerde üýtgeşmeler girizmegi aňladýar.Bu, has uly ýygnanyşyklardan we metro, awtobus ýa-da otly ýaly köp adamly ýerlerden gaça durmaga, el çarpmak islegine garşy göreşmäge synanyşmagyňyzy aňladyp biler ...
  Koprak oka
 • “Yunlong” -yň EEC L6e täze “Electric Cabin Car X5”

  “Yunlong” -yň EEC L6e täze “Electric Cabin Car X5”

  Yunlong EEC L6e kepillendirilen X5, şol derejeli modelleriň köpüsinden birneme tapawutlanýar.Öňki ýüz dizaýny has atmosferaly we üýtgeşik görnüşi dürli wizual tejribe getirýär.Iň bärkisi, bir seredeniňde, bu kiçijik elektrik ulagy ýaly däl.Çyzyklar ...
  Koprak oka
 • “Yunlong” -yň EEC L7e täze elektrik ýük maşyny “Pony”

  “Yunlong” -yň EEC L7e täze elektrik ýük maşyny “Pony”

  “Yunlong” -yň täze elektrik ýük maşyny “Pony”, peýdaly we ýoldan peýdalanmak üçin niýetlenen kiçijik, ýöne güýçli elektrik göteriji awtoulagdyr, hatda ABŞ-da we Europeewropada NEV hökmünde köçe kanuny bolup biler.Bu elektrik ýük maşynynda daş görnüşi birneme geň görünýän bolsa, munuň sebäbi olar. Bu bir m ...
  Koprak oka
 • Soňky bir kilometre eltmek üçin EEC L7e elektrik transport ekspress awtoulag

  Soňky bir kilometre eltmek üçin EEC L7e elektrik transport ekspress awtoulag

  Soňky ýyllarda onlaýn söwda ösüşiniň ösmegi bilen terminal transporty ýüze çykdy.“Express” dört tigirli ýük awtoulaglary amatlylygy, çeýeligi we arzan bahasy sebäpli terminaly eltip bolmajak gurala öwrüldi.Arassa we arassa ak görnüş, giň ...
  Koprak oka
 • ECewropa Bileleşiginiň elektrik enjamynyň gysgaça taryhy

  ECewropa Bileleşiginiň elektrik enjamynyň gysgaça taryhy

  Elektrik ulagynyň ösüşi 1828-nji ýyldan başlaýar. Elektrik enjamlary ulaglary ilkinji gezek 150 ýyl mundan ozal Angliýada pes tizlikli transportyň alternatiw serişdesi hökmünde ilkinji elektrik wagony girizilende täjirçilik ýa-da iş bilen baglanyşykly programmalar üçin ulanylýar.Uruşdan soňky döwürde ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5