Habarlar

Habarlar

 • Elektrikli awtoulaglar ses çykarýarmy?

  Elektrikli awtoulaglar ses çykarýarmy?

  Elektrikli awtoulaglar daşky gurşawa peýdalary bilen meşhurlyk gazanyp başlady, ýöne köplenç ýüze çykýan bir sorag, bu ulaglaryň ses çykarýandygy ýa-da ýokdugy.Bu makalada, bu ulaglaryň adatça näme üçin pesdigine düşünmek üçin "Elektrikli awtoulag sesiniň aňyrsyndaky ylym" ...
  Koprak oka
 • Soňky bir kilometrlik çözgüt üçin täze EEC L6e elektrik ýük awtoulag J4-C

  Soňky bir kilometrlik çözgüt üçin täze EEC L6e elektrik ýük awtoulag J4-C

  Şäher logistikasynyň çalt ösýän landşaftynda, gowşuryş hyzmatlarynda netijeliligi we durnuklylygy kesgitlemek üçin täze bäsdeş ýüze çykdy.J4-C diýlip atlandyrylýan täze EEC kepillendirilen elektrik ýük awtoulagy, t ... üçin döredilen mümkinçilikler bilen açyldy.
  Koprak oka
 • Skyük daşamak, eltilmegini üpjün etmek üçin önümçiligi çaltlaşdyrmak

  Deňiz ýükleriniň ýokarlanmagyna jogap hökmünde “Yunlong Motors” -yň Europeanewropaly distribýutorlary ýeterlik mukdarda ätiýaçlyk almak üçin aýgytly çäreleri görýärler.Ippingük daşama çykdajylarynyň görlüp-eşidilmedik ýokarlanmagy dilerleri EEC L7e elektrik ulagy Pony we EEC L6e elektrik kabinasynyň skoo ...
  Koprak oka
 • Speokary tizlikli EEC elektrik awtoulaglary uzak aralyk syýahatyny nädip üýtgedýär

  Speokary tizlikli EEC elektrik awtoulaglary uzak aralyk syýahatyny nädip üýtgedýär

  EEC Elektrikli awtoulaglar indi birnäçe ýyl bäri awtoulag pudagynda tolkun döredýär, ýöne bu tehnologiýadaky iň soňky ösüş uzak aralyklara syýahat etmek üçin öwrüler.Speedokary tizlikli elektrik awtoulaglary köp sanly peýdalary we ýeňip geçmek ukyby sebäpli çalt meşhurlyk gazandy ...
  Koprak oka
 • 100% elektrikli awtoulag näme?

  100% elektrikli awtoulag näme?

  Soňky ýyllarda elektrikli awtoulaglar barha meşhur bolup, adaty benzinli ulaglara ekologiýa taýdan arassa alternatiwalary saýlaýarlar.100öne 100% elektrikli awtoulag nämäni düzýär?Bu makalada, nämäniň ...
  Koprak oka
 • Soňky bir kilometrlik çözgüt üçin täze L7e elektrik ýük awtoulagy

  Soňky bir kilometrlik çözgüt üçin täze L7e elektrik ýük awtoulagy

  Elektrik ulaglary pudagynda öňdebaryjy täzelikçi “Yunlong Motors” ýaňy-ýakynda bir kilometrlik gowşuryş amallarynda täjirçilik maksatly ýörite döredilen täze elektrik göteriji awtoulagynyň öndürilendigini habar berdi.Ulag abraýly EEC L7e şahadatnamasyny üstünlikli aldy ...
  Koprak oka
 • Pony, güýçlendirilen batareýa opsiýalary bilen EEC L7e Ev üçin täze gara reňk görnüşini açdy

  Pony, güýçlendirilen batareýa opsiýalary bilen EEC L7e Ev üçin täze gara reňk görnüşini açdy

  Elektrik ulaglaryny innowasiýa öndürijisi bolan “Pony”, meşhur EEC L7e Ev modeli üçin ajaýyp täze reňk görnüşiniň çykandygyny habar berdi.Leumşak we çylşyrymly gara reňk görnüşi, “Pony” awtoulaglarynyň eýýäm täsir galdyryjy hataryna nepislik goşýar.13kW güýçli motor bilen i ...
  Koprak oka
 • Ulagyň iň oňat tertibi: Üç tigirli elektrik tigir-L1

  Ulagyň iň oňat tertibi: Üç tigirli elektrik tigir-L1

  Ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa gatnaw barada aýdylanda, “Yunlong L1 3” tekerli ýapyk elektrik tigir iň soňky çözgüt hökmünde tapawutlanýar.Amatly we täsirli syýahat tejribesini üpjün etmek üçin döredilen bu innowasion tigir, şäher gurşawy üçin ajaýyp transport usulyny hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Hereket-Yunlong Motors

  Hereket-Yunlong Motors

  “Yunlong Motors”, “EEC EV” innowasiýa diapazony bilen şahsy hereketi üýtgetmekde öňdeligi eýeleýär.Ekologiýa taýdan arassa transporta bolan islegiň artmagy bilen, lunlong iň häzirki zaman elektrik ulagy bilen täze hereket döwrüni başlaýar.Bu makalada.Lunlongy öwreneris ...
  Koprak oka
 • YUNLONG EEC elektrik tigiriniň aýratynlyklaryny öwrenmek

  YUNLONG EEC elektrik tigiriniň aýratynlyklaryny öwrenmek

  Syýahat tejribäňizi kesgitlemek üçin giň ýer, howany goramak we güýçlendirilen howpsuzlyk birleşýän lunlong EEC elektrik tigiriniň dünýäsine hoş geldiňiz.Çeýelige, rahatlyga we howpsuzlyga ünsi jemläp döredilen “YUNLONG EV” dürli aýratynlyklary hödürleýär ...
  Koprak oka
 • EEC L7e elektrikli ulag pandasynyň täze reňki indi bar.

  EEC L7e elektrikli ulag pandasynyň täze reňki indi bar.

  EEC L7e Panda işe başlaly bäri ähli dilerleriň höwes bilen ünsüni we biragyzdan öwgüsini aldy.Şäher ýolagçylary üçin tolgundyryjy ösüşde, şäher üçin amatly dizaýn, güýçlendirilen howpsuzlyk aýratynlyklary we ýokary göterilmek üçin amatly gezelenç hödürlenýär ...
  Koprak oka
 • “Yunlong Motors” ýaşyl täzelikler bilen baýramçylyk şatlygyny ýaýradýar - Täze ýyl gutly bolsun!

  “Yunlong Motors” ýaşyl täzelikler bilen baýramçylyk şatlygyny ýaýradýar - Täze ýyl gutly bolsun!

  Hytaýda ýerleşýän yzly-yzyna işleýän elektrik ulagy (EV) üpjün ediji “Yunlong Motors”, dynç alyş möwsümini ekologiýa taýdan arassa yşyklandyrýar we dünýädäki gymmatly müşderilerine we goldawçylaryna Täze ýyl gutly bolsun.Şatlyk we minnetdarlyk ruhunda “Yunlong Motors” globasyna mähirli arzuwlar edýär ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10