EEC L7e Elektrik ýük awtoulaglary

önüm

EEC L7e Elektrik ýük awtoulaglary

“Yunlong” -yň elektrik ýük ulagy ygtybarlylygy, önümçiligiň hili we funksional dizaýny ileri tutulýan ähli programmalar üçin ýörite döredildi.Reach modeli 2 öňdäki oturgyç, iň ýokary tizligi 70Km / sag, iň ýokary aralygy 150Km.Bu elektrik peýdaly ulag, bu ugurdaky köp ýyllyk tejribäniň we synaglaryň netijesidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag maglumatlary

0a4d037790ac4cb8d6352226a0253a4

1. Batareýa:15.12kwhLithium batareýasy, Uly batareýa kuwwaty,150km çydamlylyk aralygy, syýahat etmek aňsat.

2. Motor:15Kw Motoriň ýokary tizlik 70 km / sag, güýçli we suw geçirmeýän, pes ses, uglerod çotgasy ýok, tehniki hyzmat etmezden ýetip biler.

3. Tormoz ulgamy:Öňki tigir şemalladylýan diskweYzky tigir deprekgidrawlik ulgamy bilen ulag sürmegiň howpsuzlygyny üpjün edip biler.Awtoulag duralgasyndan soň süýşmezligi üçin awtoulag tormozy üçin el tormozy bar.

4. LED yşyklar:Doly yşyk dolandyryş ulgamy we öwrüm signallary, tormoz çyralary we az güýji sarp edýän we has uzak ýagtylyk geçirijisi bilen gündiz işleýän yşyklar bilen enjamlaşdyrylan LED faralar.

5. Dolandyryş paneli:LCD merkezi dolandyryş ekrany, giňişleýin maglumat ekrany, gysga we düşnükli, ýagtylygy sazlap bolýan, güýje, aralyk we ş.m. düşünmek aňsat.

6. Kondisioner:Sowadyjy we ýyladyş kondisioner sazlamalary islege bagly we amatly.

02a42f6a9a96b0bb5fc5a9c7a3eda49
19dfd13907eaf1e8d19c1600a5a4fc1

7. Şinalar:145R12 LT 6PR vakuum tekerlerini galyňlaşdyryň we giňeldiň, sürtülme we tutawaç ýokarlanýar safety howpsuzlygy we durnuklylygy ep-esli ýokarlandyrýar.Polat tigirli çybyk çydamly we garramaga garşy.

8. Plastmassa metal örtük we reňk:Ajaýyp giňişleýin fiziki we mehaniki häsiýet, garrylyga garşylyk, ýokary güýç, aňsat tehniki hyzmat.

9. Oturýan ýer:2 öňdäki oturgyç, deri ýumşak we amatly, Oturgyç dört ugurda köp ugurly düzediş bolup biler we ergonomiki dizaýn oturgyjy has amatly edýär.Howpsuzlyk sürmek üçin her oturgyçly guşak bar.

10. Gapy & Windows:Awtoulag derejeli elektrik gapylary we penjireleri amatly, awtoulagyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

11. Öňki penjire:3C kepillendirilen gyzgyn we laminirlenen aýna · Görüş effektini we howpsuzlyk öndürijiligini gowulandyrmak.

094bcdb0399b63582cf9e95746bf114
3372d7d3d599ae4a57f24e78274024e

12. Multimedia:Onda ters kamera, Bluetooth, wideo we radio güýmenjesi bar, ulanyjylara has amatly we işlemek has aňsat.

13. Asma ulgamy:Öňki asma MakFerson garaşsyz we yzky asma ýönekeý gurluş we ajaýyp durnuklylyk, aşaky ses, has çydamly we ygtybarly dik polat ýaprakly çeşme.

14. Çarçuwalar we şassi:Awtoulagdan ýasalan gurluşlar-derejeli metal plastinka dizaýn edildi. Platformamyzyň pes agyrlyk merkezi ruluň öňüni almaga kömek edýär we sizi ynamly sürýär.Modully merdiwan çarçuwasynyň şassisinde gurlan metal, iň ýokary howpsuzlyk üçin möhürlenýär we kebşirlenýär.Soňra ähli şassi boýag we ahyrky gurnama ugramazdan ozal poslama garşy hammama batyrylýar.Onuň ýapyk dizaýny, synpdaky beýlekilerden has güýçli we has ygtybarly, şol bir wagtyň özünde ýolagçylary zyýandan, ýelden, yssydan ýa-da ýagyşdan goraýar.

e6b06f43213dec97c8fabdf7a7b2ac4

Önümleriň tehniki aýratynlyklary

Positionerleşişi:Üçintäjirçilik logistika, jemgyýetçilik transporty we ýeňil ýük transporty şeýle hem iň soňky kilometri eltip bermek ýaly.

Tölegiň şerti:T./T.or L/C

Gaplamak & Adingüklemek: 440HC üçin birlikler;RORO

Adaty tehniki aýratynlyklar

No.ok.

Sazlama

Haryt

Etiň

1

Parametr

L * W * H (mm)

3555 * 1480 * 1760

2

Tigir bazasy (mm)

2200

3

Öň / Yzky ýol bazasy (mm)

1290/1290

4

F / R asmamm

460/895

5

Iň ýokary tizlik (Km / h)

70

6

Maks.Aralyk (Km)

150

7

Potensial (adam)

2

8

Agramy çäklendiriň (Kg)

600

9

Minerüsti arassalamak (mm)

144

10

Bedeniň gurluşy

Çarçuwaly beden

11

Capüklemek ukyby (Kg)

540

12

Dyrmaşmak

> 20%

13

Rul tertibi

Çep el sürmek

14

Kuwwat ulgamy

Motor

15 KW PMS Motor

15

Iň ýokary güýji (KW)

30

16

Iň ýokary tork (Nm)

130

17

Batareýanyň umumy kuwwaty (kWt)

15.12

18

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V)

102.4

19

Batareýanyň kuwwaty (Ah)

150

20

Batareýanyň görnüşi

Lityum demir fosfat batareýasy

21

Zarýad beriş wagty

6-8 sagat

22

Sürüjiniň görnüşi

RWD

23

Rul görnüşi

Elektrik güýji

24

Tormoz ulgamy

Öň tarapy

Disk

25

Yzky

Deprek

26

Park tormoz görnüşi

El tormozy

27

Asma ulgamy

Öň tarapy

MakFerson garaşsyz

28

Yzky

Dik polat ýapragy

29

Tigir ulgamy

Şinanyň ululygy

145R12 LT 6PR

30

Tigir Rim

Polat Rim + Rim örtügi

31

Daşarky ulgam

Çyralar

Halogen farasy

32

Tormoz habarnamasy

Positionokary pozisiýa tormoz çyrasy

33

Shark Fin Antenna

Shark Fin Antenna

34

Içerki ulgam

Süýşmek çalşygy mehanizmi

Adaty

35

Lightagtylygy okamak

Hawa

36

Gün görüjisi

Hawa

37

Funksiýa enjamy

ABS

ABS + EBD

38

Elektrik gapy we penjire

2

39

Howpsuzlyk kemeri

Sürüji we ýolagçy üçin 3 ballyk howpsuzlyk kemeri

40

Sürüji howpsuzlyk kemeri açylmadyk bildiriş

Hawa

41

Rul gulpy

Hawa

42

Slapgytlyga garşy funksiýa

Hawa

43

Merkezi gulp

Hawa

45

StandardB standart zarýad porty we zarýad ýaragy (Öý ulanylyşy)

Hawa

46

Reňk opsiýalary

Ak, kümüş, ýaşyl

47

Hoşniýetlilik bilen, ähli konfigurasiýa diňe salgylanma üçin.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.