EEC L7e elektrik ýolagçy awtoulag-pony

önüm

EEC L7e elektrik ýolagçy awtoulag-pony

“Yunlong” -yň elektrik ýolagçy awtoulagy “Pony”, EEC L7e tassyklamasy bilen, iň ýokary tizligi 90Km / sag-a ýetip biler, geň galdyryjy uly içki meýdany bolan kiçi awtoulag.2 öňdäki oturgyç ýa-da 4 oturgyç, arzan bahaly ygtybarly we arzan awtoulag gözleýänler üçin meşhur saýlama bolýar.Güýçli howpsuzlyk aýratynlyklary, ygtybarlylygy we pes tehniki hyzmaty, elýeterli we ygtybarly awtoulag gözleýän her bir adam üçin ajaýyp saýlawy edýär.

Positionerleşişi:Gysga şäher gatnawlary üçin amatly maşgala üçin ikinji awtoulag.

Tölegiň şerti:T./T.or L/C

Gaplamak & Adingüklemek: 20GP üçin 2 birlik ,51 * 40HC , RoRo üçin bölümler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag maglumatlary

Panda (1)

Positionerleşişi:Gysga şäher gatnawlary üçin amatly maşgala üçin ikinji awtoulag.

Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

Gaplamak & Adingüklemek:20GP üçin 1 birlik , 4 1 * 40HC , RoRo üçin birlik

1. Batareýa:102.4V 134Ah Lityum demir fosfat batareýasy, Uly batareýa kuwwaty, 150 km çydamlylyk aralygy, syýahat etmek aňsat.

2. Motor:13Kw PMS Motor, awtoulaglaryň diferensial tizligi ýörelgesine esaslanyp, iň ýokary tizlik 90 km / sag, güýçli we suw geçirmeýän, pes ses, uglerod çotgasy ýok, tehniki hyzmat etmezden ýetip biler.

3. Tormoz ulgamy:Gidrawlik ulgamy bolan öňdäki disk we yzky baraban, sürüjiniň howpsuzlygyny gaty gowy üpjün edip biler.Awtoulag duralgasyndan soň süýşmezligi üçin awtoulag tormozy üçin el tormozy bar.

Panda (2)
Panda (3)

4. Yşyk-diodly yşyklar:Doly yşyk dolandyryş ulgamy we öwrüm signallary, tormoz çyralary we az güýji sarp edýän we has uzak ýagtylyk geçirijisi bilen gündiz işleýän yşyklar bilen enjamlaşdyrylan LED faralar.

5. Dolandyryş paneli:Birleşdirilen Uly Ekran, giňişleýin maglumat displeýi, gysga we düşnükli, ýagtylygy sazlap bolýan, güýje, aralyk we ş.m. düşünmek aňsat.

6. Kondisioner:Sowadyjy we ýyladyş kondisioner sazlamalary islege bagly we amatly.

7. Şinalar:R13 Wakuum tekerleri towuk we giňeltmek sürtülmäni we tutmagy ýokarlandyrýar safety howpsuzlygy we durnuklylygy ep-esli ýokarlandyrýar.Polat tigirli çybyk çydamly we garramaga garşy.

8. Plastmassa metal örtük we reňk:Ajaýyp giňişleýin fiziki we mehaniki häsiýet, garrylyga garşylyk, ýokary güýç, aňsat tehniki hyzmat.

9. Oturýan ýeri:Deri ýumşak we amatly, Oturgyç dört ugurda köp ugurly düzediş bolup biler we ergonomiki dizaýn oturgyjy has amatly edýär.Howpsuzlyk sürmek üçin her oturgyçly guşak bar.

10.Gapylar & Windows:Awtoulag derejeli elektrik gapylary we penjireleri amatly, awtoulagyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

Panda (4)
Panda (5)
Panda (6)
Panda (7)
Panda (8)
Panda (9)

11. Öňki penjire: 3C kepillendirilen gyzgyn we laminirlenen aýna · Görüş effektini we howpsuzlyk öndürijiligini gowulandyrmak.

12. Multimedia: Onda ters kamera, Bluetooth, wideo we radio güýmenjesi bar, ulanyjylara has amatly we işlemek has aňsat.

13.Suspensiýa ulgamy: Öňki asma goşa islegli garaşsyz asma we yzky asma ýönekeý gurluş we ajaýyp durnuklylyk, aşaky ses, has çydamly we ygtybarly ýaprakly bahar garaşly asma.

14. Çarçuwalar we şassi:Awto derejeli metal plastinkadan ýasalan gurluşlar dizaýn edildi.Platformamyzyň pes agyrlyk merkezi ruluň öňüni almaga kömek edýär we sizi ynamly sürýär.Modully merdiwan çarçuwasynyň şassisinde gurlan metal möhürlenýär we iň ýokary howpsuzlyk üçin kebşirlenýär.Soňra ähli şassi boýag we ahyrky gurnama ugramazdan ozal poslama garşy hammama batyrylýar.Onuň ýapyk dizaýny, synpdaky beýlekilerden has güýçli we has ygtybarly, şol bir wagtyň özünde ýolagçylary zyýandan, ýelden, yssydan ýa-da ýagyşdan goraýar.

Panda (10)
Panda (11)

Önümleriň tehniki aýratynlyklary

EEC L7e-CU Gomologiýa standart tehniki aýratynlyklary

No.ok.

Sazlama

Haryt

Panda

1

Parametr

L * W * H (mm)

3060 * 1480 * 1585

2

 

Tigir bazasy (mm)

2050-nji ýyl

3

 

Öň / Yzky ýol bazasy (mm)

1290/1290

4

 

Iň ýokary tizlik (km / sag)

90

5

 

Maks.Aralyk (Km)

150-170

6

 

Potensial (adam)

2

7

 

Agramy çäklendiriň (Kg)

600

8

 

Minerüsti arassalamak (mm)

145

9

 

Bedeniň gurluşy

3 gapy we 2-4 oturgyç Doly göteriji korpus

10

 

Capüklemek ukyby (Kg)

400

11

 

Dyrmaşmak

> 20%

12

 

Rul tertibi

Çep el sürmek

13

Kuwwat ulgamy

Motor

13 KW PMS Motor

14

 

Batareýanyň umumy kuwwaty (kW · h)

13.7

15

 

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V)

102.4

16

 

Batareýanyň kuwwaty (Ah)

134

17

 

Batareýanyň görnüşi

Lityum demir fosfat batareýasy

18

 

Zarýad beriş wagty

6-8 sagat

19

 

Sürüjiniň görnüşi

RWD

20

Tormoz ulgamy

Öň tarapy

Disk

21

 

Yzky

Deprek

22

 

Awtoulag duralgasy

Aýak duralgasy

23

Asma ulgamy

Öň tarapy

MakFerson garaşsyz togtadyş

24

 

Yzky

Armarag garaşsyz asma

25

Tigir ulgamy

Şinanyň ululygy

155/65 R13

26

 

Tigir Rim

Polat Rim + Rim örtügi

27

Daşarky ulgam

Çyralar

Halogen farasy

28

 

Tormoz habarnamasy

Positionokary pozisiýa tormoz çyrasy

29

 

Shark Fin Antenna

Shark Fin Antenna

30

Içerki ulgam

Süýşmek çalşygy mehanizmi

Adaty

31

 

10.25 Inç ekrany

Birleşdirilen uly ekran

32

 

Lightagtylygy okamak

Hawa

33

 

Gün görüjisi

Hawa

34

Funksiýa enjamy

ABS

ABS + EBD

35

 

Elektrik gapy we penjire

2

36

 

Kondisioner

Awto

37

 

Howpsuzlyk kemeri

Sürüji we ýolagçy üçin 3 ballyk howpsuzlyk kemeri

38

 

Sürüji howpsuzlyk kemeri açylmadyk bildiriş

Hawa

39

 

Rul gulpy

Hawa

40

 

Slapgytlyga garşy funksiýa

Hawa

41

 

Merkezi gulp

Hawa

42

 

Elektron tormoz

Hawa

43

 

Elektron güýji

Hawa

44

 

StandardB standart zarýad porty we zarýad ýaragy (Öý ulanylyşy)

Hawa

45

Reňk opsiýalary

Ak, gülgüne, gök, sian, çal

46

Hoşniýetlilik bilen belläň, ähli konfigurasiýa diňe EEC gomologiýasyna laýyklykda salgylanmagyňyz üçin.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň