Elektrikli awtoulag batareýalaryny gyşda nädip saklamaly?

Elektrikli awtoulag batareýalaryny gyşda nädip saklamaly?

Elektrikli awtoulag batareýalaryny gyşda nädip saklamaly?

Gyşda elektrik ulaglaryna nädip zarýad bermeli?Şu 8 maslahaty ýadyňyzda saklaň:

1. Zarýad beriş wagtynyň sanyny köpeltmek.Elektrik ulagyny ulananyňyzda, elektrik ulagynyň batareýasynda asla elektrik ýok bolsa, batareýany güýçlendirmäň.

2. Yzygiderli zarýad berlende, ilki bilen batareýany dakyň, soňra bolsa wilkany dakyň.Zarýad beriş gutaransoň, ilki bilen tok wilkasyny, soňra batareýany dakyň.

3. Gündelik tehniki hyzmat Gyşyň sowuk günlerinde elektrik ulagy işe başlanda, kömek etmek üçin pedaly ulanmaly we köp mukdarda tok akymynyň öňüni almak üçin “nol başlangyç” etmeli däl, ýogsam bu uly zyýan ýetirer batareýa.

4. Gyşda batareýany saklamak Eger ulag açyk howada ýa-da sowuk ammarda birnäçe hepde saklansa, batareýanyň doňmagynyň we zaýalanmagynyň öňüni almak üçin batareýany aýyrmaly we ýyly otagda saklamaly.Elektrik toguny ýitiren ýagdaýda saklamaň.

5. Şeýle hem batareýa terminallaryny arassalamak we olary goramak üçin ýörite ýag çalmak gaty möhümdir, bu işe başlanda elektrik ulagynyň ygtybarlylygyny üpjün edip, batareýanyň ömrüni uzaldyp biler.

6. charörite zarýad beriji enjam bilen üpjün edilende, zarýad berlende gabat gelýän ýörite güýçlendirijini ulanyň.

7. atingüzýän zarýad bermegiň artykmaçlyklary Zarýad berijileriň köpüsi, görkezijiniň çyrasy doly zarýad alandygyny görkezmek üçin üýtgänsoň 1-2 sagatlap ýüzmegi dowam etdirýärler, bu hem batareýanyň wulkanizasiýasynyň öňüni almak üçin peýdalydyr.

8. Elektrik ulagynyň batareýasyna artykmaç zarýad bermäň, “artykmaç zarýad bermek” batareýa zeper ýetirer.

gyş


Iş wagty: Awgust-26-2022