5 gapy 4 oturgyç Elektrik ýolagçy awtoulag-bürünç

önüm

5 gapy 4 oturgyç Elektrik ýolagçy awtoulag-bürünç

“Yunlong” -yň 5 gapyly 4 orunlyk elektrik ýolagçy awtoulagy-Brumby, geň galdyryjy uly içki meýdany bolan kiçi awtoulag.Eýeçiligiň arzan bahasy, ygtybarly we arzan awtoulag gözleýänler üçin meşhur saýlama edýär.Güýçli howpsuzlyk aýratynlyklary, ygtybarlylygy we pes tehniki hyzmaty, elýeterli we ygtybarly awtoulag gözleýän her bir adam üçin ajaýyp saýlawy edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag maglumatlary

112 (1)

1. Batareýa:102.4V 148Ah Lityum demir fosfat batareýasy, Uly batareýa kuwwaty, 150 km çydamlylyk aralygy, syýahat etmek aňsat.

2. Motor:15Kw PMS Motor, awtoulaglaryň diferensial tizligi ýörelgesine esaslanyp, iň ýokary tizlik 90 km / sag, güýçli we suw geçirmeýän, pes ses, uglerod çotgasy ýok, tehniki hyzmat etmezden ýetip biler.

3. Tormoz ulgamy:Gidrawlik ulgamy bolan öňdäki disk we yzky baraban, sürüjiniň howpsuzlygyny gaty gowy üpjün edip biler.Awtoulag duralgasyndan soň süýşmezligi üçin awtoulag tormozy üçin el tormozy bar.

4. Yşyk-diodly yşyklar:Doly yşyk dolandyryş ulgamy we öwrüm signallary, tormoz çyralary we az güýji sarp edýän we has uzak ýagtylyk geçirijisi bilen gündiz işleýän yşyklar bilen enjamlaşdyrylan LED faralar.

5. Dolandyryş paneli:Birleşdirilen Uly Ekran, giňişleýin maglumat displeýi, gysga we düşnükli, ýagtylygy sazlap bolýan, güýje, aralyk we ş.m. düşünmek aňsat.

6. Kondisioner:Sowadyjy we ýyladyş kondisioner sazlamalary islege bagly we amatly.

7. Şinalar:R13 Wakuum tekerleri towuk we giňeltmek sürtülmäni we tutmagy ýokarlandyrýar safety howpsuzlygy we durnuklylygy ep-esli ýokarlandyrýar.Polat tigirli çybyk çydamly we garramaga garşy.

112 (2)
112 (3)

8. Plastmassa metal örtük we reňk:Ajaýyp giňişleýin fiziki we mehaniki häsiýet, garrylyga garşylyk, ýokary güýç, aňsat tehniki hyzmat.

9. Oturýan ýeri:Deri ýumşak we amatly, Oturgyç dört ugurda köp ugurly düzediş bolup biler we ergonomiki dizaýn oturgyjy has amatly edýär.Howpsuzlyk sürmek üçin her oturgyçly guşak bar.

10.Gapylar & Windows:Awtoulag derejeli elektrik gapylary we penjireleri amatly, awtoulagyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

11.Öňki penjire: 3C kepillendirilen gyzgyn we laminirlenen aýna · Görüş effektini we howpsuzlyk öndürijiligini gowulandyrmak.

12. Multimedia: Onda ters kamera, Bluetooth, wideo we radio güýmenjesi bar, ulanyjylara has amatly we işlemek has aňsat.

13.Suspensiýa ulgamy: Öňki asma goşa islegli garaşsyz asma we yzky asma ýönekeý gurluş we ajaýyp durnuklylyk, aşaky ses, has çydamly we ygtybarly ýaprakly bahar garaşly asma.

14. Çarçuwalar we şassi:Awto derejeli metal plastinkadan ýasalan gurluşlar dizaýn edildi.Platformamyzyň pes agyrlyk merkezi ruluň öňüni almaga kömek edýär we sizi ynamly sürýär.Modully merdiwan çarçuwasynyň şassisinde gurlan metal, iň ýokary howpsuzlyk üçin möhürlenýär we kebşirlenýär.Soňra ähli şassi boýag we ahyrky gurnama ugramazdan ozal poslama garşy hammama batyrylýar.Onuň ýapyk dizaýny, synpdaky beýlekilerden has güýçli we has ygtybarly, şol bir wagtyň özünde ýolagçylary zyýandan, ýelden, yssydan ýa-da ýagyşdan goraýar.

112 (4)

Önümleriň tehniki aýratynlyklary

Positionerleşişi:Gysga şäher gatnawlary üçin amatly maşgala üçin ikinji awtoulag.

Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

Gaplamak & Adingüklemek:1 * 40HC , RoRo üçin 3 birlik

Adaty tehniki aýratynlyklar

No.ok.

Sazlama

Haryt

Brumby

1

Parametr

L * W * H (mm)

3532 * 1498 * 1605

2

Tigir bazasy (mm)

2275

3

Öň / Yzky ýol bazasy (mm)

1290/1290

4

Iň ýokary tizlik (km / sag)

100

5

Maks.Aralyk (Km)

172

6

Potensial (adam)

4

7

Agramy çäklendiriň (Kg)

830

8

Bedeniň gurluşy

5 gapy we 4 oturgyç doly podşipnik

9

Capüklemek ukyby (Kg)

500

10

Dyrmaşmak

≥20%

11

Rul tertibi

Çep el sürmek

12

Kuwwat ulgamy

Motor

15 KW PMS Motor

13

Batareýanyň umumy kuwwaty (kW · h)

15.12

14

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V)

102.4

15

Batareýanyň kuwwaty (AH)

148

16

Batareýanyň görnüşi

Lityum demir fosfat batareýasy

17

Zarýad beriş wagty

6-8 sagat

18

Sürüjiniň görnüşi

RWD

19

Tormoz ulgamy

Öň tarapy

Disk

20

Yzky

Deprek

21

Awtoulag duralgasy

Aýak duralgasy

22

Asma ulgamy

Öň tarapy

MakFerson garaşsyz togtadyş

23

Yzky

Üç - Garaşsyz asma baglanyşyk

24

Tigir ulgamy

Şinanyň ululygy

155/65 R13

25

Tigir Rim

Polat Rim + Rim örtügi

26

Daşarky ulgam

Çyralar

Halogen farasy

27

Tormoz habarnamasy

Positionokary pozisiýa tormoz çyrasy

28

Shark Fin Antenna

Shark Fin Antenna

29

Içerki ulgam

Süýşmek çalşygy mehanizmi

Adaty

30

10.25 Inç ekrany

Birleşdirilen uly ekran

31

Lightagtylygy okamak

Şol sanda

32

Gün görüjisi

Şol sanda

33

Funksiýa enjamy

ABS

ABS + EBD

34

360 ° Panorama

Şol sanda

35

Köp mediýa

10,25 dýuým sensor ekrany

36

Elektrik gapy we penjire

4

37

Howanyň ýagdaýy

Awto

38

Howpsuzlyk kemeri

Sürüji we ýolagçy üçin 3 ballyk howpsuzlyk kemeri

39

Sürüji howpsuzlyk kemeri açylmadyk bildiriş

Şol sanda

40

Rul gulpy

Şol sanda

41

Slapgytlyga garşy funksiýa

Şol sanda

42

Merkezi gulp

Şol sanda

43

Elektron tormoz

Şol sanda

44

Elektron güýji

Şol sanda

45

Beýlekiler

WIFI, Bluetooth, Telefon baglanyşygy

46

Reňk opsiýalary

Ak, çal, sian

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň