önüm

EEC L7e Elektrik Pikap Truck-Pony

“Yunlong” -yň EEC L7e tassyklamasy bilen elektrik alýan awtoulag, ygtybarlylygy, önümçiligiň hili we funksional dizaýny ileri tutulýan ähli programmalar üçin ýörite döredildi.Bu elektrik peýdaly ulag, bu ugurdaky köp ýyllyk tejribäniň we synaglaryň netijesidir.

Positionerleşişi:Söwda logistikasy, jemgyýetçilik transporty we ýeňil ýük ulaglary, şeýle hem iň soňky kilometr aralygy.

Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

Gaplamak we ýüklemek:1 * 40HQ üçin 4 birlik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag maglumatlary

elektrik kiçi awtoulag (42)

Positionerleşişi:Söwda logistikasy, jemgyýetçilik transporty we ýeňil ýük ulaglary, şeýle hem iň soňky kilometr aralygy.

Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

Gaplamak we ýüklemek:1 * 40HQ üçin 4 birlik.

1. Batareýa:72V 105AH Lityum demir fosfat batareýasy, uly batareýa kuwwaty, 110 km çydamlylyk aralygy, syýahat etmek aňsat.

2. Motor:5000W A / C hereketlendirijisi, RWD, awtoulaglaryň diferensial tizligi ýörelgesine esaslanyp, iň ýokary tizlik 55 km / sag, güýçli we suw geçirmeýän, pes ses, uglerod çotgasy ýok, tehniki hyzmatsyz.

3. Tormoz ulgamy:Gidrawlik ulgamy bolan öňdäki disk we yzky baraban, sürüjiniň howpsuzlygyny gaty gowy üpjün edip biler.Awtoulag duralgasyndan soň süýşmezligi üçin awtoulag tormozy üçin el tormozy bar.

elektrik kiçi awtoulag (43)
elektrik kiçi awtoulag (44)

4. LED yşyklar:Doly yşyk dolandyryş ulgamy we öwrüm signallary, tormoz çyralary we az güýji sarp edýän we has uzak ýagtylyk geçirijisi bilen gündiz işleýän yşyklar bilen enjamlaşdyrylan LED faralar.

5. Dolandyryş paneli:LCD merkezi dolandyryş ekrany, giňişleýin maglumat ekrany, gysga we düşnükli, ýagtylygy sazlap bolýan, güýje, aralyk we ş.m. düşünmek aňsat.

6. Kondisioner:Sowadyjy we ýyladyş kondisioner sazlamalary islege bagly we amatly.

7. Şinalar:Galyň we giňeldilen vakuum tekerleri sürtülmäni we tutmagy ýokarlandyrýar safety howpsuzlygy we durnuklylygy ep-esli ýokarlandyrýar.Polat tigirli çybyk çydamly we garramaga garşy.

8. Plastmassa metal örtük we reňk:Ajaýyp giňişleýin fiziki we mehaniki häsiýet, garrylyga garşylyk, ýokary güýç, aňsat tehniki hyzmat.

9. Oturýan ýer:Deri ýumşak we amatly, Oturgyç dört ugurda köp ugurly düzediş bolup biler we ergonomiki dizaýn oturgyjy has amatly edýär.Howpsuzlyk sürmek üçin her oturgyçly guşak bar.

elektrik kiçi awtoulag (44)
elektrik kiçi awtoulag (80)

10. Goşmaça bölekler:5000w motor, polat öň bamper, Yzky disk tormozy, çekiji çeňňek, Alýumin garyndysy

11. GapylarWindows:Awtoulag derejeli elektrik gapylary we penjireleri amatly, awtoulagyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

12. Öňki penjire:3C kepillendirilen gyzgyn we laminirlenen aýna · Görüş effektini we howpsuzlyk öndürijiligini gowulandyrmak.

13. Multimedia:Onda ters kamera, Bluetooth, wideo we radio güýmenjesi bar, ulanyjylara has amatly we işlemek has aňsat.

14. Suspensiýa ulgamy:Öňki asma goşa islegli garaşsyz asma we yzky asma ýönekeý gurluş we ajaýyp durnuklylyk, aşaky ses, has çydamly we ygtybarly ýaprakly bahar garaşly asma.

elektrik kiçi awtoulag (262)
elektrik kiçi awtoulag (46)

15. Çarçuwalar we şassi:Awto derejeli metal plastinkadan ýasalan gurluşlar dizaýn edildi.Platformamyzyň pes agyrlyk merkezi togalanmagynyň we ke-iň öňüni almaga kömek edýärepsynam bilen sürýärsiň.Modully merdiwan çarçuwasynyň şassisinde gurlan metal möhürlenýär we iň ýokary howpsuzlyk üçin kebşirlenýär.Soňra ähli şassi boýag we ahyrky gurnama ugramazdan ozal poslama garşy hammama batyrylýar.Onuň ýapyk dizaýny, synpdaky beýlekilerden has güýçli we howpsuz, şol bir wagtyň özünde ýolagçylary zyýandan, ýelden, yssydan ýa-da ýagyşdan goraýar.

Önümleriň tehniki aýratynlyklary

EEC L7e Gomologiýa standart tehniki aýratynlyklary

No.ok.

Sazlama

Haryt

Pony

1

Parametr

L * W * H (mm)

3550 * 1480 * 1490

2

Tigir bazasy (mm)

2300

3

Maks.Tizlik (Km / sag)

45

4

Maks.Aralyk (Km)

110

5

Potensial (adam)

2

6

Agramy çäklendiriň (Kg)

650

7

Mineriň arassalanylyşy (mm)

150

8

Alma ölçegi (mm)

1280 * 1430 * 380

9

Capüklemek ukyby (Kg)

300-500

10

Gradient (%)

≥25% ~ 30%

11

Rul tertibi

LHD ýa-da RHD

12

Kuwwat ulgamy

A / C Motor

72V 5000W

13

Batareýa

105Ah litiý demir fosfat batareýasy

14

Zarýad beriş wagty

3-5 sag

15

Zarýad beriji

Akylly çalt zarýad beriji

16

Tormoz ulgamy

Tormoz ulgamy

Gidrawlik ulgamy

17

Öň tarapy

Disk

18

Yzky

Deprek

19

Tormoz kömekçisi

Adaty

20

Hyzmat tormoz güýçlendiriji liniýa

Wakuum nasosy we wakuum tanky

21

Awtoulag duralgasy

El tormozy

22

Asma ulgamy

Öň tarapy

Iki gezek islegli garaşsyz asma

23

Yzky

Springapragyň baharyna bagly asma

24

Sürüji oky

Integral yzky ok

25

Tigiriň asmagy

Şin

Öň 155-R12 Yzky 155-R12

26

Tigir merkezi

Polat tigir

27

Funksiýa enjamy

Multi Media

Radio + Merkezi dolandyryş ekrany + Bluetooth + USB interfeýsi

28

Gapy gulpy

Gollanma

29

Daşky yzky aýna sazlamasy

Gollanma

30

Süpürgiç

Iki gezek arassalaýjy

31

Oturgyç

Dokma

32

Oturgyç sazlamak

Dört ýol düzgünleşdirmek

33

Howpsuzlyk kemeri

Üç nokatly howpsuzlyk kemeri

34

Aýna göteriji

Elektrik awtomatiki derejesi

35

Kondisioner

60V 800W

36

Içki arka aýna

goşmak bilen

 

Hoşniýetlilik bilen belläň, ähli konfigurasiýa diňe EEC gomologiýasyna laýyklykda salgylanmagyňyz üçin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň